Cod etic

Cod de etică al Asociației Platforma Inițiativa România

Codul de etică al Asociației Platforma Inițiativa România (în continuare Inițiativa România sau IR) prevede normele pe care fiecare membru al IR consimte să le respecte în activitățile în cadrul asociației și în afara ei.

Inițiativa România dorește să fie o platformă civică care unește oamenii buni (simpli cetățeni, comunități profesionale, comunități online, ONG-uri etc), care au curajul și forța morală de a vorbi și acționa în direcția binelui comun, care sunt integri și  doresc să scrie împreună o poveste de succes despre competență și cinste în România.

Inițiativa România este o platformă civică inclusivă, deschisă tuturor celor care cred în libertate, lege, integritate, competență, responsabilitate și transparență, indiferent de religie, orientare ideologică sau politică, naționalitate, gen sau etnie.

Art. 1.   

 1. Codul de etică se aplică tuturor membrilor Inițiativei România, indiferent de funcția, calitatea și vechimea avută de către aceștia în cadrul asociației.
 2. Codul de etică completează prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv.
 3. La evaluarea solicitării unei persoane de a deveni membru al IR, Consiliul Director va verifica îndeplinirea criteriilor de etică prevăzute de Statut și prezentul Cod etic, anterior aprobării solicitării.


Art. 2

În realizarea misiunii, obiectivelor și proiectelor Inițiativei România, membrii Asociației urmăresc respectarea următoarelor valori:

 • Libertate;
 • Democrație și valori democratice;
 • Egalitate în fața legii, domnia legii și anticorupție;
 • Integritate, competență și transparență;
 • Responsabilitate și reprezentativitate in societate;
 • Respect, solidaritate, dialog și nediscriminare.


Art. 3

 1. Poate deveni membru al Inițiativei România orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  1. Să nu fie pusă sub urmărire penală sau subiect al unei măsuri preventive, trimisă în judecată penală sau condamnată penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție;
  2. Să nu se afle în conflict de interese sau stare de incompatibilitate, decise de instanța de judecată sau de Consiliul Director, conform prevederilor art. 30 din Statut;
  3. Nu a fost ofițer, angajat sau colaborator al Securității; nu a colaborat și nu colaborează, sub orice formă, cu un serviciu secret din România sau din străinătate;
  4. Nu promovează sau a promovat idei sau acțiuni discriminatorii (rasism, xenofobie, antisemitism, homofobie etc); nu este sau a fost membru al unei organizații civice sau politice care a promovat sau promovează idei sau acțiuni discriminatorii (de rasism, xenofobie, gen, antisemitism, homofobie etc);
  5. Nu acționează sau a acționat împotriva statului de drept, nu este sau a fost membru al unei organizații civice sau politice care acționează sau a acționat împotriva statului de drept;
  6. Nu are o funcție de conducere, indiferent de nivel, în cadrul unui partid politic;
  7. Nu este ales sau numit din partea unui partid într-o funcție administrativă sau de demnitate publică;
  8. Să se bucure de reputație foarte bună în cadrul societății. Pentru a verifica îndeplinirea acestui criteriu, Consiliul Director poate întreprinde orice demersuri, inclusiv solicitarea de scrisori de recomandare;
 2. Solicitarea de admitere în asociație se depune în scris sau prin poşta electronică, de către persoana care dorește să devină membru, urmând ca în termen de maxim 30 zile de la data depunerii, Consiliul Director să se pronunțe în legătură cu aceasta.
 3. Consiliul Director verifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la alin (1) și poate proceda și la intervievarea solicitantului înainte de a acorda prin decizie calitatea de Membru al Asociației.
 4. În condițiile în care Consiliul Director consideră că solicitantul  nu îndeplinește condițiile pentru a deveni membru în Asociație, va emite o decizie motivată de respingere.
 5. Consiliul Director are dreptul de a refuza o cerere, chiar dacă persoana respectivă îndeplinește condițiile statutare pentru a deveni membru. 


Art. 4

 1. Membrii Inițiativei România pot fi suspendați pe o perioadă determinată în următoarele cazuri:
  1. în cazul în care un membru al Inițiativei România devine membru de partid politic cu funcție de conducere, indiferent de nivel. Suspendarea în acest caz se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale Extraordinare, iar această suspendare durează până la pierderea sau renunțarea la funcției amintite;
  2. în cazul în care un membru al Inițiativei România este ales sau numit din partea unui partid într-o funcție administrativă sau de demnitate publică. Suspendarea în acest caz se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale Extraordinare, iar această suspendare durează până la pierderea sau renunțarea la funcțiile amintite;;
  3. în orice alte cazuri prevăzute de Statut și urmând procedurile statutare.
 2. Membrii IR nu-și pot exercita drepturile pe durata suspendării calității de membru, dar rămân ținuți de obligațiile care decurg din calitatea de membru.


Art. 5

Membrii Inițiativei România au următoarele obligații:

 1. Să achite la zi cotizația de membru al Asociației.
 2. Să participe la proiectele în care Asociația le  solicită ajutor, cu excepția cazurilor în care refuzul acestuia este motivat.
 3. Să participe la Adunările generale sau extraordinare ale asociației, cu excepția situației în care nu pot în mod motivat. Într-o astfel de situație membrul își poate delega votul unui alt membru prin modalitatea stabilită în convocatorul adunării generale sau extraordinare.
 4. Să anunțe într-un timp rezonabil intenția de a candida pentru o funcție de conducere în cadrul unui partid politic, de a candida sau a fi numit politic într-o funcție administrativă sau de demnitate publică, de a se implica în campania electorală a unui partid politic sau orice alte intenții care pot afecta imaginea, obiectivele sau proiectele Inițiativei România.
 5. Să dovedească respect pentru opiniile altora și regulile de bună cuviință în discuțiile din interiorul IR. Sunt interzise atacurile la persoană, insultele, referirile la viața privată, calomniile sau alte comportamente similare, care lezează bunul renume al altor persoane.
 6. Să păstreze confidențialitatea discuțiilor, strategiilor, negocierilor și a oricăror informații care privesc funcționarea IR.
 7. Să nu angajeze IR în activități care afectează activitatea prezentă sau viitoare a IR, fără a fi împuternicit de conducerea asociației.
 8. Orice documente sau materiale elaborate, orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, orice produse intelectuale sau de altă natură ale activității membrilor IR, în regim de voluntariat sau remunerat, în cadrul Asociației Platforma Inițiativa România vor deveni proprietate a Asociației, dacă nu se prevede altfel prin decizie a Consiliului Director.
 9. Orice membru al Inițiativei România care este și membru al unui partid politic nu poate avea o funcție de conducere în cadrul Inițiativei România.


Art. 6

 • Inițiativa România nu va primi finanțări sau orice fel de donații materiale din partea partidelor politice.
 • Inițiativa România nu va colabora sau intra în forme de parteneriat cu nicio organizație civică sau politică sau companii sau instituții, private sau de stat, care nu îndeplinesc criteriile de integritate din prezentul Cod etic.


Art. 7

 1. Consiliul Director poate lua decizii de sancționare a membrilor Inițiativei România pentru încălcarea prevederilor Statutului și ale prezentului Cod etic, respectând procedurile statutare.
 2. Membrul IR sancționat poate apela decizia în cadrul Adunării Generale, care trebuie să ia o hotărâre în termen de 30 de zile.
 3. Adunarea Generală poate decide înființarea unei Comisii permanente de etică și arbitraj ca instanță de apel.
 4. Cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese în cadrul asociației sunt prevăzute de Statut și se rezolvă conform procedurilor statutare.


Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 8

Codul de etică se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor Adunării generale și intră în vigoare la data adoptării lui.

Art. 9  

Propunerile de modificare ale Codului de etică trebuie aduse la cunoștința membrilor, prin mijloace care să asigure o publicitate adecvată cu cel puțin 7 zile înainte de data la care ar putea fi adoptate. Orice modificări ale Codului de etică se adoptă în condițiile art. 8.


Fi primul care reacționează

Te rugăm verifică adresa de e-mail unde ai primit un link de activare a contului.